תנאים וסודיות

1.יחסים חוזיים

תנאי שימוש אלה ("תנאים") מסדירים את הגישה או השימוש על ידך כיחיד, מתוך מדינת ישראל, ביישומים, באתר האינטרנט, בתוכן ובשירותים ("המערכת") השייכים לעורכי הדין ירון בן יוסף ורחלי מטוטי גולדנברג ("השותפות"). אנא קרא תנאים אלה בעיון לפני גישה או שימוש בשירותים. בתנאים אלה, המילים "לרבות" ו- "כולל" פירושם "כולל, אך לא רק".

הגישה והשימוש במערכת מהווים את הסכמתך לתנאים אלה, אשר יוצרת מערכת יחסים חוזית בינך לבין השותפות. אם אינך מסכים לתנאים אלה, כולם או חלקם, אינך רשאי לגשת או לעשות שימוש במערכת. תנאים אלה מחליפים הסכמים או הסדרים קודמים. השותפות יכולה בכל עת לסיים תנאים אלה או שירותים כלשהם, או להפסיק להציע או למנוע גישה אל המערכת או כל חלק ממנה בכל עת ומכל סיבה שהיא.

השותפות רשאית לשנות את תנאי ההתקשרות מעת לעת. תיקונים ייכנסו לתוקף עם פרסומם של תנאים מעודכנים כגון במיקום זה או בהתאם למדיניות תיקונים או מונחים ביישומון המתאים (ים). הגישה או המשך השימוש במערכת לאחר פרסום שכזה מהווה את הסכמתך לתנאים, כפי שתוקנו.

אם הנך מתחת לגיל [18], אינך רשאי להשתמש במערכת; בשימוש במערכת או בהסכמתך לתנאים אלה, הנך מתחייב ומציג שהנך לפחות בן [18].

2.השירותים

המערכת מהווה פלטפורמה טכנולוגית המאפשרת לך לקבל מעורך דין בעל רישיון לעריכת דין במדינת ישראל סיוע בהכנת ועריכת כתב תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות והגשתו. למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי אין בשירות האמור כדי להוות ייצוג משפטי בבית המשפט לתביעות קטנות, או להביע דעה (משפטית או אחרת) באשר לטיב או סיכויי התביעה. השותפות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק או הפסד מכל סוג שהוא, ובכלל זאת עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש במערכת, מהשירות ו/או כתוצאה מכל פעולה שנעשתה על ידי משתמש עקב השימוש במערכת ו/או הסתמכות על חומרי המערכת.

רישיון.

בכפוף לעמידה בתנאים אלה, השותפות מעניקה לך רישיון מוגבל, לא בלעדי, ולא ניתן להעברה, ניתן לביטול ל: (1) גישה להשתמש במערכת במכשיר האישי שלך אך ורק בקשר עם קבלת השירותים; ו- (2) גישה והרשאה לשימוש בכל תוכן, מידע וחומרים קשורים שיועמדו לרשותך במסגרת הפעילות במערכת ו/או קבלת השירותים, בכל מקרה אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי. כל הזכויות שאינן מוענקות בזאת במפורש שמורות לשותפות ולמעניקי רישיונות של השותפות.

הגבלות.

אינך רשאי בשום פנים ואופן: (1) להסיר כל זכויות יוצרים, סימני מסחר או הודעות קניין אחרות מכל חלק של המערכת; (2) לפרסם, לשכפל, לשנות, להכין עבודות נגזרות המבוססות על המערכת, להפיץ, להנפיק רישיון, להשכיר, למכור, להעביר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לבצע כל פיתוח ו/או שינוי ו/או תרגום ו/או טרנספורמציה או לבצע כל פעולה אחרת שיש בה כדי לנצל את המערכת, אלא כפי שהותר במפורש על ידי השותפות בכתב; (3) לגרום או להפעיל כל תוכנה או סקריפט או קוד או בכל דרך אחרת לצורך כריית נתונים או חלקים כלשהם של המערכת או להעמיס או לעכב את התפעול השוטף ו/או הפונקציונלי של המערכת או (4) ניסיון לקבל גישה לא מורשית או לפגוע בכל היבט במערכת או מערכות או רשתות הקשורים אליה.

3.השימוש בשירותים

חשבון משתמש.

השימוש במערכת כרוך ברישום ותחזוק של חשבון משתמש אישי אקטיבי ("חשבון"). הנך חייב להיות לפחות בן 18, כדי לקבל חשבון. בעת הרישום לחשבון תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה. עליך חלה האחריות לשמור על סודיות הסיסמה, ולהודיע לשותפות בכתב מיד על כל גילוי של הסיסמה. רישום חשבון מחייב להגיש לשותפות מידע אישי מסוים, כגון שם, כתובת, מספר טלפון נייד, גיל, את פרטי כרטיס האשראי שלך (אם השירות כרוך בתשלום) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך לשמור באופן מדויק, שלם, ועדכני את המידע בחשבון. על אחריותך לשמור את המידע מדויק, מלא, ועדכני על מנת למנוע חסימת גישה ושימוש במערכת או סיום של הסכם זה מצד השותפות. האחריות לכל הפעילות בחשבון חלה על המשתמש, לרבות שמירה על אבטחה וסודיות של שם המשתמש והסיסמה של החשבון בכל העת, שעלול להיות אחראי לכל ההפסדים הנובעים מגילוי הסיסמא. בהעדר הוראה אחרת המותרת על פי השותפות בכתב, אין אפשרות להחזיק ביותר מחשבון אחד בלבד.

דרישות והתנהלות של משתמש.

השירות אינו זמין לשימוש למי שגילו מתחת לגיל 18. חל עליך איסור לאשר לצדדים שלישיים להשתמש בחשבון שלך, ו/או לאפשר לאנשים מתחת לגיל 18 לקבל שירותים באמצעות המערכת אלא אם מדובר באפטרופוס החוקי. כמו כן חל עליך איסור מוחלט להמחות או להעביר בכל דרך אחרת את החשבון שלך לכל אדם או ישות אחרת. חובה עליך להודיע לשותפות בכתב מיד אם תהיה מודע לכל שימוש בלתי מורשה בחשבונך. כמו כן חל עליך איסור מוחלט להשתמש בכל חשבון של אדם אחר כדי לגשת למערכת. השימוש במערכת הינו בכפוף לציות לכל התנאים החלים בעת השימוש בה, והשימוש בה ייעשה למטרות חוקיות בלבד. אין לעשות במערכת שימוש כדי לגרום מטרד, אי נוחות, או נזק לרבות לצד ג' כלשהו. במקרים מסוימים ייתכן שתתבקש לספק הוכחת זהות כדי לגשת או להשתמש במערכת, ובמקרה של סירוב רשאית השותפות לחסום את הגישה למערכת או השימוש במערכת.

השותפות תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ללא כל הודעה מוקדמת והסבר להשהות את השימוש בחשבון, לבטלו או להוסיף ולערוך פרטים בחשבון. המשתמש רשאי לבטל את השבון באמצעות פנל ניהול חשבון במערכת.

הודעות טקסט ודואר אלקטרוני.

על ידי יצירת חשבון, הנך מסכים לכך שהמערכת עשויה לשלוח לך הודעות טקסט (SMS) והודעות בדואר אלקטרוני במסגרת הפעילות במערכת. ניתן בכל עת להפסיק לקבל הודעות טקסט או דוא"ל על ידי משלוח הודעת דוא"ל לכתובת justclick@info.co. ידועה לך העובדה כי בחירה שלא לקבל הודעות טקסט (SMS) ו/או הודעות בדואר אלקטרוני עשויה להשפיע על השימוש במערכת.

4.תשלומים

השימוש במערכת עלול לגרום לחיוב עבור השירות ("חיובים"). החיובים כוללים מסים החלים עליהם על פי חוק. חיובים ששולמו הם סופיים ובלתי ניתנים להחזרה, אלא אם נקבע אחרת על ידי השותפות. כל החיובים יחויבו מייד, שלאחר מכן השותפות תשלח לך קבלה בדוא"ל לכתובת דוא"ל שהזנת בחשבון. השותפות שומרת לעצמה את הזכות לקבוע, להסיר ו/או לשנות חיובים עבור השירותים שהושגו באמצעות השימוש במערכת בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי של השותפות. בכל מקרה החיובים יוצגו בעת השימוש במערכת טרם ביצוע אישור התשלום.

שכר הטרחה בעבור עריכה, ניסוח כתיבה והכנה של כתב תביעה קטנה על ידי עורך דין הינו 20% (כולל מע"מ) משווי התביעה אך לא פחות מ- 200 ₪ (כולל מע"מ) ולא יותר מ- 600 ₪ (כולל מע"מ). כלומר, על כל תביעה ששוויה 3,000 ₪ (כולל מע"מ) ישולם שכר טרחה בשיעור של 20% משווי התביעה ואילו על כל תביעה ששוויה מעל 3,000 ₪ ישולם שכר טרחה שלא יעלה על 600 ₪ (כולל מע"מ). שכר הטרחה הנו בעד הכנת כתב התביעה בלבד ואינו כולל תשלום בעבור הגשת התביעה לבית המשפט, ואינו כולל תשלום עבור הליכי ערעור ו/או הוצל"פ ו/או הליכים אחרים כלשהם לגביהם יסוכם שכר טרחה בנפרד.

שכר הטרחה עבור הגשת כתב התביעה לבית המשפט הינו 50 ₪ (כולל מע"מ).

שכר הטרחה עבור משלוח עותק כתב התביעה בדואר רשום + אישור מסירה לנתבע הינו 50 ₪ כולל מע"מ.

שכר הטרחה הנ"ל אינו כולל אגרת פתיחת תיק בבית המשפט לתביעות קטנות, אשר תוצג בנפרד ותשולם על ידך בנפרד, כתשלום נפרד; תשלום זה מועבר ישירות לבית המשפט ואינו חלק מהשירותים אשר בגינם משולם שכר הטרחה כאמור. אגרת תביעה קטנה הינה בסך 1% משווי התביעה אך לא פחות מ- 50 ₪. תשלום האגרה ישולם ישירות למערכת בית המשפט. כתב התביעה מוגש לבית המשפט דרך המערכת באופן מקוון. המערכת תשלח אליך בהודעת דוא"ל קבלה על תשלום האגרה לכתובת דוא"ל המופיעה בחשבון האישי. במידה ותבקש להגיש את כתב התביעה באמצעות המערכת יוצג במערכת גם סכום האגרה שעליך לשלם לבית המשפט.

עותק מכתב התביעה הכולל את הראיות, המופיעות בנספחיו של כתב התביעה בקובץ pdf וקבלה בגין התשלום ישלחו אליך לתיבת הדוא"ל המעודכנת בחשבון שלך תוך 4 ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי ו', שבתות וחגים) ממועד התשלום ובמקביל, ככל ותבחר בשירות זה, תוגש התביעה על ידינו לבית המשפט. מובהר כי לשותפות ו/או למי מטעמה, לא תהא כל אחריות בכל הנוגע לטיפול בתביעה על ידי הנהלת בתי המשפט. כמו כן יופיע עותק מכתב התביעה כאמור באזור האישי שלך במערכת. השותפות לא תהיה אחראית לאיחור במועד הנקוב לעיל במקרים הנובעים מכוח עליון לרבות, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע, שביתה ו/או כל סיבה שאינה בשליטת השותפות.

מובהר כי הסכומים הנקובים לעיל עלולים להשתנות מעת לעת, ובכל מקרה יוצגו במערכת טרם ביצוע אישור התשלום.

5.הגבלת אחריות; שִׁפּוּי כתב ויתור

השירות מסופק "כמות שהוא". השותפות ו/או מי מטעמה מתנערים מכל מצג ואחריות, מפורש, משתמע או סטטוטורי, שלא קבוע במפורש בהסכם זה. כל סיכון הנובע מהשימוש במערכת, ו/או מהשירות או מהתביעה יחול באופן בלעדי ומלא עליך.

הגבלת אחריות

השותפות ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק עקיף, מקרי, מיוחד, עונשי או תוצאתי, לרבות אובדן רווחים, אובדן נתונים, נזק גופני, או נזק רכוש הקשור, בקשר עם, או בכל דרך אחרת כתוצאה מהשימוש במערכת. השותפות ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, חבות או הפסדים הנובעים משימוש או הסתמכות על השירות ו/או על חומרי המערכת או עקב פגם או כשל במערכת אך לא רק אשר בשלם אין אפשרות לגשת או להשתמש במערכת. בשום מקרה חבותה של השותפות ו/או מי מטעמה בקשר עם השירותים לכל הנזקים, הפסדים ועילות תביעה לא יעלה על סכום חלק שכר הטרחה מסך החיובים ששולם על ידך בפועל עבור השירותים.

שפוי

הנך מתחייב לשפות ולפצות את השותפות ונושאי משרה בה, מנהליה, עובדיה, ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה, טענה, דרישה, הפסד, התחייבות והוצאות (לרבות שכר טרחת עורכי דין), הנובעים עקב הפרה של אחד מתנאי השימוש לעיל ולהלן ו/או הפרת החוק על ידך.

6.שונות

סמכות שיפוט, ותנאי השימוש כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש במערכת יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל

7.הפרטים שלנו

המערכת הינה בבעלות השותפות ומנוהלת על ידה. כתובת השותפות רח' בר כוכבא 23 בני ברק. יש באפשרותך ליצור איתנו קשר:

  1. 7.1.בדואר למען משרדנו כמצוין לעיל.
  2. 7.2.דרך האתר בדף "צור קשר".
  3. 7.3.למספר הטלפון המפורסם מפעם לפעם באתר האינטרנט.
  4. 7.4.בדואר אלקטרוני המוצג באתר.

8.הצהרת פרטיות של המשתמש

המועד הקובע: ‏19 אוקטובר 2016

המערכת אוספת מידע אודותיך בעת שימוש ביישומים הניידים שלנו, אתרי אינטרנט, וכן מוצרים ושירותים מקוונים אחרים (להלן, "השירותים") ובאמצעות אינטראקציות ודרכי תקשורת אחרות שיש לך איתנו. הצהרת פרטיות זו ("הצהרה") חלה על כל המשתמשים במערכת או בשירותים שלנו להכנת כתב תביעה קטנה ע"י עורך דין, הגשתה לבית המשפט ומשלוח עותק נייר למען הלקוח ("משתמשים").

איסוף מידע

מידע שהמשתמש מספק לנו

אנו אוספים מידע שתספק ישירות אלינו, למשל כאשר אתה יוצר או משנה את החשבון שלך, בעת בקשה לקבלת השירותים, בפניה אל שירות הלקוחות שלנו, או בכל דרך אחרת שבה הנך מתקשר איתנו. מידע זה עשוי לכלול: שם, דוא"ל, מספר טלפון, כתובת דואר, תמונת פרופיל, אמצעי תשלום, וכל מידע אחר שאתה בוחר למסור.

שימוש במידע

אנו עשויים להשתמש במידע שאנו אוספים אודותיך כדי לספק, לתחזק ולשפר את השירותים שלנו, לרבות למשל, כדי להקל על תשלומים, לשלוח קבלות, לספק מוצרים ושירותים שתבקשו (ולשלוח מידע קשור), לפתח תכונות חדשות, לספק ללקוח תמיכה, לפתח תכונות אבטחה, אימות משתמשים, ולשלוח עדכוני מוצר והודעות מנהלתיות, לבצע פעולות פנימיות, כולל, למשל, כדי למנוע הונאות וניצול לרעה של השירותים שלנו, כדי לפתור באגים בתוכנה ובעיות הפעלה, לבצע ניתוח נתונים, בדיקות, ומחקר, כדי לעקוב ולנתח מגמות שימוש ופעילות, לשלוח אליך חומרים שלדעתנו עשויים יהיו לעניין אותך, לרבות מידע על פסקי דין, מאמרים, כתבות, חקיקה חדשה, מוצרים, שירותים, מבצעים, חדשות, מקום שמותר ועל פי החוק החל, לצורך התאמה אישית ושיפור השירותים, ובכלל זה לספק או להמליץ תכונות, תוכן, קשרים חברתיים, הפניות, וכיו"ב.

אנו עשויים להעביר את המידע המתואר בהצהרה זו כדי, לעבד אותו ולאחסן אותו, ואנו ננקוט בצעדים מתאימים כדי להגן על המידע האישי שלך בהתאם להצהרה זו.

שיתוף של מידע

אנו עשויים לחלוק את המידע שאנו אוספים אודותיך כמתואר בהצהרה זו או כמתואר בעת איסוף המידע או במועד שיתוף המידע, עם עורכי הדין שלנו על מנת לאפשר להם לספק לך את השירותים שביקשת. לדוגמא, אנו חולקים את שמך, צילום (אם אתה מספק אחד), מספר תעודת הזהות, כתובתך ותיאור המקרה שלך המקים את עילת התביעה הקטנה. כמו כן, אנו עשויים לחלוק את המידע עם הציבור הרחב אם תשלח תוכן בפורום ציבורי, כגון תגובות בבלוג, הודעות מדיה חברתיות, או תכונות אחרות של השירותים שלנו כי הם לצפייה על ידי הציבור הרחב, עם צדדי ג' המספקים שירותים לצורך תפעול שוטף של המערכת או עיבוד נתונים בשמנו, או ריכוזי נתונים ו/או למטרות לוגיסטיות, עם ספקים, יועצים, שותפי שיווק, ונותני שירותים אחרים הזקוקים לגישה למידע כאמור כדי לבצע עבודות בשמינו, בתגובה לבקשה לקבלת מידע על ידי רשות מוסמכת אם נאמין כי החשיפה היא בהתאם, או נדרשת על ידי, כל חוק, תקנה או הליך משפטי עם גורמי אכיפת החוק, רשויות ממשלתיות, או צדדים שלישיים אחרים אם אנו מאמינים שמעשיך אינם עולים בקנה אחד עם הסכמי המשתמש שלנו, תנאי השירות, או מדיניות, או כדי להגן על זכויות, קניין או אבטחה של המערכת או צדדי ג'.

מידע על החשבון

יש באפשרותך לעדכן את המידע בחשבון שלך בכל עת על ידי כניסה לאזור האישי במערכת. אם ברצונך לבטל את חשבונך, אנא שלח לנו דוא"ל info@justclick. co. יש לציין כי במקרים מסוימים אנו עשויים לשמור מידע מסוים אודותיך כנדרש בחוק, או למטרות עסקיות לגיטימיות, עד למידה המותרת על פי חוק. למשל, אם יש לך אשראי עמיד או חוב על חשבונך, או אם אנו מאמינים שביצעת הונאה או הפרת התנאים שלנו, אנו עשויים לפתור את הבעיה לפני מחיקת המידע.

אנו נמלא אחר בקשות של יחידים בנוגע לגישה, תיקון, ו/או מחיקה של הנתונים האישיים המאחסנים אצלנו בכפןף לחוק החל.

שינוי ההצהרה

אנו עשויים לשנות את התקנון מעת לעת. אם נכניס שינויים משמעותיים באופן שבו אנו מטפלים במידע האישי שלך, נודיע לך על כך באמצעות המערכת, או על ידי אמצעים אחרים, כגון דואר אלקטרוני. המשך השימוש שלך בשירותים לאחר הודעה כאמור, משקפת את הסכמתך לשינויים. אנו ממליצים לך לעיין בהצהרה זו מעת לעת כדי לקבל את המידע העדכני ביותר על נוהלי הפרטיות שלנו.

צור איתנו קשר

אם יש לך שאלות לגבי הצהרת פרטיות זו, אנא פנה אלינו בכתובת privacy@justclick.co.

9.מדיניות Cookies

במערכת נעשה שימוש ב- Cookies ובטכנולוגיות זיהוי אחרות למספר מטרות, כולל: אימות פרטי המשתמש, לזכור את העדפות המשתמש והגדרותיו מדידת הפופולאריות של תוכן, לספק מדידה אפקטיבית של מסעות פרסום, ניתוח תנועה באתר ומגמות, ובאופן כללי הבנת ההתנהגויות המקוונות ותחומי עניין של האנשים שנמצאים באינטראקציה עם השירותים שלנו. אתה יכול לקרוא עוד כאן על סוגי Cookies שאנו משתמשים, למה אנחנו משתמשים בהם, וכיצד ניתן לממש את אפשרויות הבחירה שלך. המערכת הינה בבעלות השותפות ומנוהלת על ידה. כתובת השותפות רח' בר כוכבא 23 בני ברק. יש באפשרותך ליצור איתנו קשר:

בעשותך שימוש במערכת הנך נותן הסכמה למדיניות זו, לרבות השימוש בקובצי Cookie בהתאם לתנאי מדיניות זו.

Cookies הם קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הדפדפן או המכשיר הנייד על ידי אתרי אינטרנט, אפליקציות, מדיה מקוונת, ופרסומות. ישנם סוגים שונים של Cookies. קבצי Cookie המופעלים על ידי הישות המפעילה את האתר שבו אתה מבקר נקראים "cookies של הצד הראשון". קבצי Cookie המופעלים על ידי חברות שאינן מנהלות את האתר שבו אתה מבקר נקראים "קבצי Cookie של צד שלישי". Cookie עשויים גם לשהות על הדפדפן שלך לתקופות זמן שונות. "Cookies זמני" פעיל רק כל עוד הדפדפן פתוח. אלה נמחקים באופן אוטומטי ברגע שאתה סוגר את הדפדפן שלך. ישנם גם קבצי Cookies אחרים "קבועים", שנשארים פעילים גם לאחר שהדפדפן נסגר.

יש לך את הזכות לבחור אם לאשר או לסרב לקבצי Cookies. עם זאת, קבצים אלו מהווים חלק חשוב במתן השירותים שלנו, אז אתה צריך להיות מודע לכך שאם תבחר לסרב או להסיר Cookies, זה יכול להשפיע על הזמינויות הפונקציונליות של השירותים.

רוב דפדפני האינטרנט מוגדרים לקבל Cookies כברירת מחדל. אם אתה מעדיף שלא לקבל Cookies, אתה בדרך כלל יכול לבחור להגדיר את הדפדפן שלך כדי להסיר או לדחות קבצי Cookie בדפדפן. לשם כך, בצע את ההוראות שסופקו על ידי הדפדפן שלך אשר ממוקמים בדרך כלל בתוך "העזרה" או תפריט "העדפות".

הסרה או דחיית קובצי Cookie בדפדפן אינה משפיעה בהכרח על קובצי flash cookies של צד שלישי אשר עשוי לשמש אותנו בקשר עם השירותים שלנו. כדי להסיר או להשבית flash cookies אנא בקרו באתר https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html לקבלת מידע נוסף. למידע נוסף אודות קבצי Cookie, כולל כיצד איך לנהל ולמחוק אותם, אתם יכולים לבקר www.allaboutcookies.org ו- www.youronlinechoices.eu.

צור איתנו קשר

אם יש לך שאלות לגבי קובצי Cookie, אנא פנה אלינו בכתובת privacy@justclick.co.